پلیمر

بسپار / Polymer

پلیمر یا بسپار ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومرنامیده می‌شود، ساخته شده است.

بَسپار (به فتح ب) معادل فارسی پلیمر مصوب فرهنگستان فارسی

 

 

Posted on