ماده ۲۱۱ قانون مدنی

ماده دویست و یازده قانون مدنی

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 

Posted on