عایق حرارتی

heat proofing

مصالحی برای جلوگیری از انتقال حرارت بین دو فضا به منظور کاهش هزینه تولید گرما و سرما.

 

Posted on