فونداسیون کم عمق

فونداسیون سطحی / shallow foundation

این نوع فونداسیون از پی کم عمق و دیگر اجزا فونداسیون تشکیل شده است.

Posted on