پی کلاف شده

پی های تکی که توسط شناژبه یکدیگر متصل و کلاف شده اند‌.

پی‌های کلاف شده بهترین نوع پی در مناطق زلزله خیز به شمار می‌رود. زیرا در هنگام زلزله شناژها از جابه‌جایی پی‌ها جلوگیری نموده و باعث می‌شوند که در فاصله پی‌ها از یکدیگر تغییری حاصل نشود.

Posted on