پی آجری

این نوع پی با استفاده از آجر ساخته می‌شود ، سطح پی های آجری نسبت به دیوارهای روی آن وسیع تر بوده و به عنوان ریشه از هر طرف دیوار حداقل ۱۵ تا 20 سانتی متر گسترش داشته باشد .یعنی عرض پی‌ آجری ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر از عرض دیوار بیشتر باشد.
در صورت لزوم برای صرفه جویی در مصرف آجر پی به صورت پله ای  اجرا می شود.

این نوع پی برای ساختمان های کوچک ، کم طبقه و کم بار مناسب است.

 

Posted on