پی سنگی

این نوع پی با استفاده از سنگ‌های طبیعی ساخته می‌شود ، سطح پی های سنگی نسبت به دیوارهای روی آن وسیع تر بوده و به عنوان ریشه از هر طرف دیوار حداقل ۱۵ تا 20 سانتی متر گسترش داشته باشد .
این نوع پی برای ساختمان های کوچک ، کم طبقه و کم بار مناسب است

Posted on