عقد باطل

عقدی است که مغایر با قانون است و دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند؛ خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی باشد و خواه به دلیلی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد.

Posted on