پی بتنی

پی ساخته شده  از بتن مسلح.
امروزه به دلیل قابلیت های بتن و صرفه اقتصادی  اغلب پی کلیه ی ساختمان ها را با بتن مسلح  می سازند .

پی باسکولی ، پی منفرد ، پی مرکب ، پی نواری ، پی پلکانی ،  پی پاشنه اردکی ، پی شمعی  ، پی صفحه ای ، پی مشبک ، پی تیر بتنی و پایه از انواع پی بتنی می باشد.

 

 

Posted on