کاندومنیوم

ConDominium

کاندو ، عبارت است از یک منزل آپارتمانی در یک برج ، بشکلی که آن واحد آپارتمانی، دارای مالکیت مجزاست ، همان روشی که غالبا آپارتمان ها در ایران واگذار می شود . در مقابل اپارتمانهای تعاونی که همه واحد ها یک سند مشاع دارند.

Posted on