رقومی کردن نقشه

دیجیتال کردن نقشه / دیجیتایزینگ نقشه/ digitizing

تکنیک تبدیل نقشه های سنتی یا کاغذی و یا سایر مدارک گرافیکی (آنالوگ) به داده های کامپوتری سازگار با فرمتهای برداری (vector) و رستر (Raster) را گویند

 

 

Posted on