شفته سوخته

شفته پوک

شفته آهک که در روز های اول ترکیب و استفاده آب پاشی نشده است. شفته سوحته مقاومت کافی نرسیده و خشک شده است این شفته خاصییت خود را از دست داده.

Posted on