شفته تیزان

شفته پرآهک

همان شفته آهک است ، ولی آهک بیشتری دارد و برای پی ریزی مقاوم و ساخت دیوارهای مستحکم و بنا هایی که در مجاورت زیاد آب است استفاده می شود.

Posted on