مستودع

ودیعه گیر ، امین ، در عقد ودیعه به کسی که مال دیگری را برای نگه داری به امانت می گیرد.

Posted on