ملات هوائی

هر نوع ملات که پس از تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مجاورت هوا سفت و سخت می‌شود. به عبارت دیگر گیرش ملات هوایی و سفت سخت ماندن آنها به هوا نیاز دارد.

Posted on