آستانه

محل ورود .

یکی از اجزای چارچوب که در قسمت ورودی روی زمین بصورت افقی قرار میگیرد ، برای جلوگیری از ورود آب حاصله از شستشو و تبادل هوا اجرا میشود.نظیر درب ورودی و درب های سرویس بهداشتی.

Posted on