موکل

وکالت دهنده ، کسی که انجام کاری را به دیگری سپرده

Posted on