سازنده

کسی که عملیات ساخت پروژه ساختمانی برعهده اوست و در عین حال کار فرما ی پروژه نیز میباشد .

در پروژه های صنعتی ، کارفرما ، مجری ، پیمانکار ، سرمایه گذار ، هریک تعریف خاص خود را دارد و جایگاه و مناسبات و شرح وظایف و تعهدات خاص خود را دارد.

در پروژه های کوچک و غیر صنعتی همه موارد فوق به سازنده اطلاق میشود.

Posted on