ماده ۶۵۶ قانون مدنی

ماده ششصد و پنجاه و شش قانون مدنی

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

Posted on