سیپورکس

Siporex

یک نام تجاری اروپائی در بلوک سبک بتنی و قطعات  سبک بتنی می باشد.

Siporex از  Silic Pore Expasion (به معنی گسترش منافذ سیلیس ) گرفته شده.

 

Posted on