مستنکف

سر باز زننده و خودداری کننده از انجام کاری ،کسی که از رؤیت احضاریه یا حکم قرار دادگاه خودداری کند.

Posted on