هبلکس

Hebelex

یک نام تجاری اروپائی در بلوک AAC و قطعات  سبک بتنی می باشد.

Posted on