آماده سازی زمین

به مجموعه ای از فعالیتهای ضروری و هماهنگی گفته می شود که برای احداث بنا و تاسیسات شهری و رفع نیازهای عمومی در اراضی صورت می گیرد.

عمدتا  شامل تسطیح زمین ، ایجاد شبکه های عبور و مرور و شبکه های تاسیسات شهری است .

Posted on