بتن آرمه

 فرو بتن / Ferro Concrete / Beton arme

فِرّو بتن (به کسر ف و تشدید ر)

بتن آرمه به بتن مسلح شده با  میلگرد و آرماتور گفته می‌شود.
بتن آرمه یک کلمه فرانسوی است.

بتن آرمه

 

Posted on