بتن اتو کلاو شده

بتنی که در دستگاه اتو کلاو تحت فشار زیاد حرارت و بخار آب عمل اوری می شود

اتوکلاو بتن برای عمل آوردن سریع بتن و دست یابی به مقاومت های مورد نظر است.

در این روش قطعه بتنی که درون دستگاه اتوکلاو است ، تحت دما ، و فشار بخار آب  قرار می گیرد.

پس از اتو کلاو ، مقاومت اولیه بتن زیاد ، و سریعا افزایش می یابد.دوام زیاد ، مقاومت بتن در برابر عوامل جوی (یخ زدن و آب شدن) و حمله مواد شیمیایی و سولفات ها بیشتر می شود.خزش یا جمع شدگی بتن کاهش می یابد.

فقط در مورد بتن های ساخته شده با سیمان پرتلند به کار می رود.
اغلب بتن هوادهی شده و از نوع بتن گازی اتو کلاو می شود

Posted on