پیش فروش

فروش ساختمان در حال احداث ، طی مراحل ساخت و قبل از اتمام.
پیشفروش ساختمان باید بر اساس قانون پیش فروش ساختمان انجام گردد.

 

 

 

Posted on