اراضی شهری

به زمین هایی اطلاق می گردد که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشند .

Posted on