مستاجر

فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند.

Posted on