موجر

فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره می دهد.

Posted on