بتن

Concrete / Beton

بتن در مفهوم کلی به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد گفته می شود.
بتن یک کلمه فرانسوی است.
این ماده ی چسبنده عموما حاصل فعل و انفعال سیمان های هیدرولیکی و آب می‌باشد.
بتن از سه جز اساسی آب، سنگدانه و سیمان پرتلند تشکیل شده است. که میزان آن بنابر طرح اختلاط متفاوت است.
سیمان حین اختلاط به آب و سنگدانه اضافه می شود. ماده حاصل از این اختلاط پس از گذشت زمان سخت شده و به صورت منسجم در می آید که به آن بتن می گویند.

بتن از حیث وزن مخصوص

1- بتن سبک وزن با چگالی   300 تا 1600  kg/m3
2- بتن میان وزن با چگالی   1800 تا 2800  kg/m3
3- بتن سنگین وزن با چگالی 2800 تا  kg/m3 5000

بتن از نظر باربر بودن

الف) بتن سبک غیرسازه ای : بتن های سبک با مقاومت کمتر از 7Mpa و چگال کمتر از 800kg/m3
ب) بتن نیمه سازه ای : دارای مقاومت فشاری از 7 تا 17Mpa و چگالی 800 تا 1400kg/m3
ج) بتن سازه ای : دارای مقاومت فشاری بالای 17Mpa و چگالی کمتر از 2000kg/m3

بتن

Posted on