سیمان دیرگیر

سیمان تیپ 4

سیمان دیر گیر سیمانی است که دیر تر می گیرد حرارت کمتری تولید می کند و  حرارت  تولید شده را در طول زمان بیشتری آزاد می کند.

Posted on