پاگرد

Staircase

پاگردان / stair lending

محل تلاقی ردیف پله های رو به بالا و ردیف پله های رو به پائین. پاگرد به بخشی از را ه پله گفته می‌شود که در بین دو سری پله با زاویه متفاوت قرار دارد. در این بخش چون فرد باید سمت حرکت خود را از نگاه افقی بگرداند پاگرد گفته می‌شود.
در پله های یو شکل عرض پاگرد  به اندازه دو برابر عرض پله میشود و طول آن حداقل باید به اندازه عرض یک پله باشد .در این صورت در پله های یو شکل پاگرد مستطیلی است به ابعاد تقریبی ۲*۱ است .
در پله های مستقیم عرض پاگرد به اندازه عرض پله و طول آن مساوی 2 قدم کامل میباشد(طول هر قدم در حدود ۶۳ سانتیمتر است)و حداقل باید به اندازه عرض پله باشد که مثلا اگر پهنای پله یک متر باشد ابعاد پاگرد ۲/۱*۱ خواهد بود .
در  پله های سه گردش نیز پاگرد باید مربعی به ابعاد عرض پله تشکیل دهد.

راه پله

 

 

Posted on