ارتفاع مفید

عبارت است از فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از دو طبقه تا پایین ترین حد ساخت و ساز سقف همان طبقه . فاصله بین سقف تمام شده و کف تمام شده یک طبقه.

Posted on