عرصه و اعیان

منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان هر بنایی می باشد که روی آن اداث شده است دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری و ….می باشد.
بنابراین منظور از عرصه و اعیان زمین به همراه  بنا و مستحدثات می باشد.

Posted on