تفاسخ

تفاسخ در لغت به معنای از دو طرف شکستن عهدی است. تفاسخ همان اقاله است.
راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد می تواند دلیلی برای بر هم زدن معامله باشد.
در تفاسخ معامله ای که به صورت صحیح و قانونی انجام شده پایان خواهد یافت ، و زمانی که تفاسخ و یا اقاله صورت می گیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهد شد.

فرق منفسخ ، انفساخ ، تفاسخ ، فسخ

منفسخ انحلال قهری قرارداد وابسته به شرط تعیین شده و مورد توافق طرفین است.
اقاله پایان دادن به قرارداد با اراده رضایت هر دو طرف . همان تفاسخ است.
فسخ یک طرفه انجام می شود و به حکم دادگاه  و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد.
تفاسخ پایان دادن به قرارداد با اراده رضایت هر دو طرف . همان اقاله است.
انفساخ انحلال قهری قرارداد وابسته به مواردی که صریحا قانون نعیین کرده است.

 

Posted on