سیمان پرتلند تیپ 2

طبق استاندارد ملی ایران به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده ، مصرف ویژه آن در ساخت بتن هایی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط باشد ،تعریف شده است .

سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می گیرد و در حین گرفتن حرارت کمتری تولید می کند. از این سیمان می توان در ساختمان های حجیم استفاده نمود.

 

Posted on