پیمانکار

contractor

شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که طی امضای قرارداد با مجری یا کارفرما  ، متعهد به اجرای موضوع مورد قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده اقدام می نماید.

 

Posted on