ثمن

مالی که به عوض مبیع در عقد بیع قرار میگیرد ثمن نامیده میشود.

مالی که بجای مورد معامله پرداخت میشود.

Posted on