ثمن

ثمن معامله

مالی که به عوض مبیع در عقد بیع قرار میگیرد ثمن نامیده میشود.

مالی که بجای مورد معامله پرداخت میشود.

ثمن هرچیزی همان بهایی است که در معامله پرداخت می‌شود.

نحوه و چگونگی پرداخت ثمن در معاملات در دعاوی برای دادگاه مهم می باشد.

و یکی از قرائن و امارتی است که به دادگاه اثبات میکند که معامله صوری و یا واقعی بوده است .

Posted on