ماده ۳۵۲ قانون تجارت

ماده سیصد و پنجاه و دو قانون تجارت

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

Posted on