تعمیرات اساسی

در ساختمان ، به هرگونه تعمیری که منجر به تعویض سقف و یا ستون ها شود ، اطلاق می شود . اینگونه تعمیرات نیاز به مجوز شهرداری دارد .

Posted on