کمیسیون

Commission
مجمع یا گروهی برای‌رسیدگی‌ و انجام کاری.
دلالی ، دلالی ایی که بانک یا اشخاص برای اجرای معاملات کنند. خریدوفروش‌اجناس‌برحسب‌سفارش‌دیگری.

Posted on