زیر بنا

زیر بنای کل / سطح ناخالص زیر بنا / زیر بنای ناخالص
سطحی از یک قطعه زمین است که بوسیله ساختمان یا بنایی اشغال شده باشد .

شامل مجموع مساحت کل طبقات ساختمان اعم از زیرزمین، همکف، طبقات، نیم طبقه، بالکن، پله و اتاق آسانسور است. که البته رامپ خارجی، وید، فضای خالی پشت ستون، نورگیر و ….

زیر بنای مفید
زیر بنای غیر مفید

Posted on