بایع

فروشنده 

کسی که در بیع مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل یعنی خریدار انتقال دهد.

Posted on