ذینفع

Beneficiary

شخص یا سازمانی است که در یک پروژه یا فعالیت شرکت دارد یا شیوه انجام یا پایان یافتن آن پروژه و فعالیت، بر سود یا زیان او تأثیر می‌گذارد.

گروه‌ها و افرادی که بر سازمان اثر می گذارند یا از آن اثر می‌پذیرند.

Posted on