اسکلت ساختمان

Building Structure

اسکلت یک سازه، قابی است که از شبکه‌ای منظم از ستون‌ها و تیرهای متصل به یکدیگر ساخته می‌شود تا به عنوان پایه‌ای برای پشتیبانی از کل ساختار عمل کند. بارهای عمودی شامل بار مرده و بار زنده و نیرو های جانبی مثل باد و زلزله را به فونداسیون ساختمان منتقل می‌کند.
اسکلت ساختمان وظیفه حفظ تعادل و پایداری را سازه را بر عهده دارد تا ساختمان بتواند در طول عمر خود، در برابر بارهای وارده مقاومت کند.
امروزه اسکلت امکان احداث سریع و ایمن ساختمان‌ها بلند آسمان خراش‌های اولیه را فراهم کرد. این امر باعث شد که دیوارهای بیرونی دیگر نقش باربر نداشته باشند و بتوانند داخل ساختمان را به فضاهای انعطاف پذیرتری تبدیل کند.

انواع اسکلت ساختمان

  • اسکلت بتنی
  • اسکلت فلزی
  • اسکلت ترکیبی فلز و بتن

اسکلت ساختمان

Posted on