کاربری زمین

تعیین نوع بهره برداری از زمین را کاربری می گویند.

انواع کاربری

کاربری مسکونی

کاربری آموزشی

کاربری فرهنگی

کاربری بهداشتی

کاربری ورزشی

کاربری فضای سبز

کاربری نظامی

Posted on