کروکی

Croquis

نقشه یا طرح مختصر از محل قرار گیری یک شی یا یک محل  نسبت به المان های همجوار .
وضعیت جغرافیایی.
کروکی یک کلمه فرانسوی است و به معنای طرح سریع و مختصر می باشد.

کروکی

 

 

Posted on