سند انتقالی اجرائی

سند انتقال اجرایی ، سندی است که در نتیجه صدور اجراییه دادگاه علیه متعهد مستنکف و پس از پایان عملیات اجرایی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به نام ذینفع یا برنده مزایده ثبت و صادر می‌گردد.

 

Posted on