قانون دوم نیوتن

بر اساس قاون دوم نیوتن

تغییر اندازه‌ی حرکت یک جسم ، متناسب با نیروی  وارد بر آن جسم است و در جهت نیرو قرار دارد.

Posted on