چشم پله

چاه پله

 فضای خالی میان راه پله .
این فاصله می تواند حداقل 10 سانت تا چند متر باشد.
در راه پله دو رشته و پاگرد ، حدود 10 سانتی متر و در راه پله سه رشته و دو پاگرد چشم پله میتواند تا چند متر باشد .

اجرای چشم پله باز برای جلوگيری از دودكش شدن  راه پله ممنوع می باشد.

Posted on