چشم پله

چاه پله

فاصله بین دو ردیف پله رو به بالا و رو به پائین در راه پله ، فضای خالی میان راه پله
این فاصله می تواند حداقل 10 سانت تا چند متر باشد.
اجرای چشم پله باز برای جلوگيری از دودكش شدن  راه پله ممنوع می باشد.

Posted on